"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công"     "Đoàn kết, dân chủ; năng động, sáng tạo; tận tụy, trách nhiệm; chất lượng, hiệu quả"; "đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp"
     

Top of Form

Bottom of Form

MTTQ CÁC XÃ, PHƯỜNG THÀNH PHỐ SẦM SƠN

 

Lê T
Nguyễn Th

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số

điện thoại

Ghi chú

I

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quảng Thọ

1

Lê Hữu Tam

Chủ tịch

0376523868

 

2

Hoàng Tiến Dũng

Phó Chủ tịch chuyên trách

0987727384

 

3

Lê Thị Lý

Chủ tịch Hội LHPN, Phó Chủ tịch MTTQ (kiêm nhiệm)

0987240111

 

4

Lê Văn Trí

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Văn Phú

0356653281

 

5

Lê Ngọc Châu

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Đồn Trại

0979456010

 

6

Lê Thị Khuyến

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Kinh Trung

0337740399

 

7

Lê Minh Châu

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Khang Thái

0988348038

 

8

Lê Văn Lưu

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Vinh Phúc

0976738021

 

9

Đỗ Duy Hưng

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Đài Trúc

0979258035

 

10

Lê Viết Hợi

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Hưng Thông

0968346547

 

II

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quảng Châu

1

Lê Thị Hồng

Chủ tịch

0979010536

 

2

Hoàng Thị Hiền

Phó Chủ tịch chuyên trách

0979651574

 

3

Vũ Đình Khanh

Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Chủ tịch MTTQ (kiêm nhiệm)

0946632369

 

4

Lê Minh Quý

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Châu Bình

0976634821

 

5

Nguyễn Huy Hạnh

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố An Chính

0963148787

 

6

Chu Quốc Hoàng

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Châu Thành

0977491402

 

7

Lê Xuân Sơn

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Yên Trạch

0348002888

 

8

Nguyễn Xuân Hạnh

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Kiều Đại

0988522927

 

9

Lê Thị Giang

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Xuân Phương

0945456502

 

10

Mai Tịnh

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Châu Lọc

0983899135

 

11

Hoàng Thị Việt

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Châu Giang

0328661690

 

III

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trường Sơn

1

Văn Đình Tuấn

Chủ tịch

0904.043.955

 

2

Cao Thị Nhung

Phó Chủ tịch chuyên trách

0943.365.925

 

3

Hà Minh Hòa

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Phó Chủ tịch MTTQ (kiêm nhiệm)

0858.803.404

 

4

Phan Viết Bảo

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Vinh Sơn

0949.347.198

 

5

Phạm Văn Hùng

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Thành Ngọc

0912.630207

 

6

Cao Duy Tuấn

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Bắc Nam

0986.705.286

 

7

Nguyễn Văn Nghi

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Trung Mới

0386.544.972

 

8

Phan Thế Hậu

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Sơn Hải

0944.958.397

 

9

Nguyễn Văn Minh

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Sơn Thắng

0961.385.784

 

10

Nguyễn Văn Huệ

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Sơn Lợi

0965.731.691

 

11

Văn Đình Cường

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Sơn Thủy

0974.087.098

 

12

Đoàn Minh Hùng

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Tài Lộc

0977.222.469

 

IV

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quảng Tiến

1

Trần Ngọc Thanh

Chủ tịch

0982749247

 

2

Lê Xuân Hòa

Phó Chủ tịch chuyên trách

0916122955

 

3

Vũ Xuân Định

Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Chủ tịch MTTQ (kiêm nhiệm)

0949010626

 

4

Trần Thanh Xuân

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Bảo An

0345091656

 

5

Lê Văn Hưng

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Ninh Thành

0364242518

 

6

Trần Trí Tường

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Thọ Xuân

0976397028

 

7

Nguyễn Thị Thảo

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Vạn Lợi

0982790005

 

8

Lê Văn Chao

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Trung Thịnh

0972013078

 

9

Trần Trí Cường

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Toàn Thắng

0948026878

 

10

Trương Văn Lợi

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Khang Phú

0913131875

 

11

Nguyễn Thị Hợp

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Hải Vượng

0379886796

 

12

Nguyễn Xuân Gọn

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Bình Tân

0379031795

 

13

Trần Văn Đức

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Phúc Đức

0987972449

 

14

Nguyễn Văn Thi

Chi ủy viên, Trưởng ban CTMT khu phố Tân Lập

0989274483

 

V

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Sơn

 

1

Lê Nhữ Linh

Chủ tịch

0973449790

 

2

Nguyễn Hữu Cánh

Phó Chủ tịch chuyên trách

0914151336

 

3

Lê Thị Thúy

Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

0962755340

 

5

Lê Hùng Thượng

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Ủy viên Ban Thường trực

0976171789

 

6

Nguyễn Văn Minh

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Xuân Phú

0359939136

 

7

Nguyễn Hữu Trung

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Trung Kỳ

0968087678

 

8

Nguyễn Thị Mão

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Vĩnh Thành

0987640589

 

9

Nguyễn Thị Lan

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Quang Giáp

0383624656

 

10

Cao Sỹ Bảo

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Khanh Tiến

0343773667

 

11

Nguyễn Hữu Dương

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Hoan Kính

0974703455

 

12

Lê Nhữ Dân

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Dũng Liên

0989504678

 

13

Nguyễn Hữu Thái

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Nam Hải

0945158057

 

14

Trịnh Thị Châu

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Bắc Kỳ

0985047162

 

15

Nguyễn Hữu Ba

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Lương Thiện

0942109992

 

VI

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quảng Cư

 

1

Vũ Đức Nghĩa

Chủ tịch

0978.085.398

 

2

Vũ Thị Hiền

Phó Chủ tịch chuyên trách

0982.906.996

 

3

Ngô Hữu Loát

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Phó Chủ tịch MTTQ (kiêm nhiệm)

0343.771.656

 

4

Ngô Hữu Sinh

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Thành Thắng

0984.635.747

 

5

Vũ Như Nghĩa

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Hồng Thắng

0353.419.906

 

6

Vũ Đình Niên

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khhu phố Công Vinh

0912.084.605

 

7

Nguyễn Thị Thanh

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Tiến Lợi

0355.402.049

 

8

Nguyễn Văn Thơm

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Thanh Thái

0912.360.810

 

9

Ngô Hữu Hồng

Trưởng ban CTMT khu phố Quang Vinh

0387.224.213

 

10

Ngô Hữu Phương

Trưởng ban CTMT khu phố Cường Thịnh

0948.302.709

 

11

Phạm Văn Hoàn

Trưởng ban CTMT khu phố Trung Chính

0369.192.286

 

12

Lường Văn Hộ

Trưởng ban CTMT khu phố Thu Hảo

0963.239.359

 

13

Lê Văn Ngữ

Trưởng ban CTMT khu phố Minh Cát

0377.630.907

 

VII

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quảng Vinh

 

1

Trương Văn Hậu

Chủ tịch

0984777858

 

2

Chu Ngọc Trọng

Phó Chủ tịch chuyên trách

0971874636

 

3

Dư Thị Phượng

Phó Chủ tịch Hội LHPN, Phó Chủ tịch MTTQ (kiêm nhiệm)

0912364128

 

4

Lê Văn Tình

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Quang Minh

0383952768

 

5

Đinh Văn Việt

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Thanh Minh

0974499469

 

6

Đinh Sỹ Thông

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Hồng Hải

0375075194

 

7

Ngô Quang Hưng

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Đông Đức

0988900214

 

8

Lưu Thị Lệ

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Tây Nam

0836946899

 

9

Lê Quang Nhinh

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Nam Bắc

0369645973

 

10

Nguyễn Văn Sương

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Xuân Thượng

0374946562

 

11

Trương Duy Mừng

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Thượng Du

0328998510

 

12

Lê Đình Phan

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Phú Khang

0374682526

 

VIII

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bắc Sơn

 

1

Nguyễn Thị Mai

Chủ tịch

0985903613

 

2

Trịnh Tứ Văn

Phó Chủ tịch chuyên trách

0912772898

 

3

Đỗ Thị Kim Thanh

Chủ tịch Hội LHPN, Phó Chủ tịch MTTQ (kiêm nhiệm)

0982823026

 

4

Đỗ Ngọc Minh

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Hải Thành

0975009178

 

5

Nguyễn Văn Thực

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Hòa Sơn

0983641667

 

6

Lê Văn Lợi

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Bình Sơn

0949789429

 

7

Nguyễn Hữu Biên

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Long Sơn

0986131818

 

8

Trần Văn Thanh

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố Lập Công

0987425071

 

9

Trịnh Ngọc Đạo

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu phố  Khánh Sơn

0915041491

 

IX

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Minh

 

1

Nguyễn Hữu Huyên

Chủ tịch

0984671326

 

2

Trần Thị Ngọc

Phó Chủ tịch chuyên trách

0862777288

 

3

Lê Văn Trường

Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Chủ tịch MTTQ (kiêm nhiệm)

0983585017

 

4

Hoàng Văn Tuân

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn 1

0985685124

 

5

Trần Thị Hoàn

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn Phúc Quang

0335894053

 

6

Nguyễn Đình Thạo

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn Đà Trung

0978379355

 

7

Đỗ Văn Khanh

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn Minh Thiện

0369850010

 

8

Lê Thị Côi

Chi ủy viên, Trưởng ban CTMT thôn Trường Thịnh

0989721467

 

X

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Đại

   

1

Hoàng Văn Tuấn

Chủ tịch

0912413000

 

2

Cao Thị Hưng

Phó chủ tịch

0973597205

 

3

Nguyễn Thế Chiến

Phó chủ tịch

0977816408

 

4

Trần Văn Phong

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn Huệ Nghiêm

0945569002

 

5

Nguyễn Thị Thụy

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn Hòa Đông

0358638857

 

6

Phạm Văn Triều

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn Kênh Lâm

0343244294

 

7

Thừa Văn Bình

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn Thủ Phú

0985838779

 

8

Nguyễn Bá Giao

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn Phú Xá

0964483131

 

XI

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Hùng

   

1

NguyễnNgọc Công

Chủ tịch

0982965288

 

2

Bùi Thị Hương

Phó Chủ tịch

0967968406

 

3

Lâm Thị Tuyến

Uỷ viên Ban Thường trực

0983787278  

4

Viên Đình Khoa

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn 1

0974241732

 

5

Lê Thanh Hải

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn 2

0359738550

 

6

Trần Thị Hiên

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn 3

0348863593

 

7

Lâm Văn Huấn

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn 6

0977436231

 

8

Lê Bá Hóa

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn 4

0987172742

 

9

Lê Thị Tuấn

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn 5

0968799509

 

 

 

 

 


Số lượt truy cập
1 người đang online